top of page

פנסיה

פנסיה

קרן הפנסיה  מציעה לך תכנית פנסיה המעניקה לך ולמשפחתך כיסוי נרחב ומקיף, הגנה ושקט נפשי. תכנית הפנסיה החדשה, מתאימה לעצמאים או לשכירים שמעוניינים לבצע הפקדות במקביל להפקדות ממקום העבודה. בנוסף ניתן לבצע הפקדות לקרן הפנסיה  באופן עצמאי במעבר בין עבודות. תכנית הפנסיה  החדשה מעניקה פנסיה בכל אחד משלושת המצבים הבאים:


 פנסיית זקנה לאחר גיל שישים ולכל חייך, וחס וחלילה במקרה מוות גם לאלמנה לכל חייה.


 נכות (אובדן כושר עבודה) - כחלק בלתי נפרד נכללת בתכנית פנסיית נכות מלאה או חלקית, זמנית או תמידית, בהתאם לאופי הנכות. תוך המשך צבירת זכויות לפנסיית זיקנה. 


 במקרה מוות – בכפוף להתקיים התנאים בתקנון לשאירים, לאלמן/ה לכל החיים ולילדים עד גיל 21.

 

 

קרן עבור עמית שכיר:


בשנת 2008 נחתם צו ההרחבה לעניין פנסיית חובה ולפיו שכיר בעל הסדר פנסיוני קודם (חיסכון בקרן פנסיה, קופת גמל או ביטוח מנהלים) יהיה זכאי לחידוש ההפקדות עבורו לקרן הפנסיה לאחר שלושה חודשי עבודה. שכיר שאין ברשותו הסדר פנסיוני קודם, יהיה זכאי להפקדות לקרן הפנסיה לאחר שישה חודשי עבודה.
התשלום המרבי לתכנית הפנסיה המקיפה נקבע ע"י האוצר לסכום השווה ל – 20.5% מפעמיים השכר הממוצע במשק (השכר הממוצע במשק הינו 8,828 ש"ח נכון ל-2013).
שיעורי התשלום המקובלים לתכנית פנסיה מקיפה הינם 17.5% מהשכר, אולם לשכירים קיימות אפשרויות נוספות לשיעורי תשלום שונים כ – 18.33%, 19.83% ועד 22.83%. 


הטבות המס לעמית שכיר


בהפקדות לתכנית הפנסיה יכול השכיר לקבל הטבות מס של עד 12% מההכנסה המזכה (8,600 ש"ח נכון ל–2013) על פי הפירוט שלהלן:
 עד 7% לזיכוי (החזר מס של 35% בתכנית הפנסיה). 
 עד 5% לניכוי (הקטנת ההכנסה החייבת במס – הטבת ניכוי על פי המס השולי)

 

 

השינויים בכללי מס הכנסה לעצמאיים


החל משנת 2008, בוטלה האפשרות לבצע הפקדות לאפיקי השקעה הוניים (כמו קופות גמל או ביטוחי מנהלים) וכך כל אפיקי ההשקעה הפכו להיות קצבתיים. יחד עם ביטול אפיקי ההשקעה ההונים הושוו הטבות המס בין המכשירים הפנסיונים, קרנות פנסיה, קופות גמל וביטוחי מנהלים. 

לשינויים אלו השפעה מרחיקת לכת על החסכון ארוך הטווח שלך כעצמאי. בכדי למקסם את החסכון שלך לגיל הפרישה ואת הטבות המס, פיתחנו עבורך מגוון של פתרונות הנותנים מענה אופטימלי לשינויים תוך התאמתם באופן אישי ע"פ צרכיך והעדפותיך


יתרונות ייחודיים 


 בטחון כלכלי לטווח ארוך: קבלת קצבה חודשית כמשכורת כל חודש מגיל הפרישה ולכל החיים


 מגוון מסלולי השקעה המאפשרים לך להתאים את מסלול ההשקעה בהתאם לגילך ובהתאם למצב השוק


 תוכנית פנסיה מקיפה, גמישה ומותאמת אישית לצרכי העצמאי, הכנסתו ואופי עבודתו אפשרות לבחירת מגוון אחוזי הפקדה לצורך כיסוי ביטוחי מיטבי
 התוכנית מאפשרת ניצול מקסימלי של הטבות המס
 התוכנית מאפשרת הפקדה תקופתית או רציפה בהתאם לצרכי העצמאי

הודעה נשלחה בהצלחה

bottom of page