top of page

ביטוח בריאות פרטי

ביטוח בריאות פרטי

 

 

 

מאז החלת חוק ביטוח בריאות ממלכתי, מבוססת מערכת הבריאות בישראל על שלושה רבדים של ביטוח בריאות :

  1. סל השירותים הניתן על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי (סל הבסיס)

  2. שירותי בריאות נוספים של קופות חולים (שב"ן)

  3. ביטוח רפואי פרטי בחברת ביטוח


ככלל, ניתן להבחין בין שלושה ממשקים בין הביטוח הרפואי הפרטי לבין סל הבסיס ו/או השב"ן :


ביטוח תחליפי : ביטוח פרטי המהווה תחליף לשירותים הניתנים בסל הבריאות הציבורי ו/או השב"ן (שירותי בריאות נוספים בקופות החולים). בביטוח זה ישולמו תגמולי הביטוח ללא תלות בזכויות המגיעות ברבדים הבסיסיים (מהשקל הראשון).


ביטוח משלים : ביטוח פרטי אשר על פיו ישולמו תגמולי ביטוח שהם מעל ומעבר לסל הבסיס ו/או השב"ן. כלומר, ישולמו תגמולים שהם הפרש שבין ההוצאות בפועל להוצאות המגיעות מסל הבסיס ו/או השב"ן.


ביטוח מוסף : ביטוח פרטי הכולל שירותים שאינם כלולים בסל הבסיס ו/או השב"ן. בביטוח זה ישולמו תגמולי הביטוח מהשקל הראשון.

 

תוכניות הבריאות של חברות הביטוח נבנו במטרה לספק במקרה הצורך את המקור המימוני הנדרש לאדם לצורך קבלת טיפול רפואי איכותי.

 

 

 

 

 

 

הודעה נשלחה בהצלחה

bottom of page